Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Μεγάλη ανησυχία των Ευρωπαίων για την ποιότητα των υδάτων

  
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει επιπρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υδάτων στην Ευρώπη. Μια σεβαστή πλειοψηφία -το 68% – θεωρεί ότι τα συναφή με τα ύδατα προβλήματα είναι σοβαρά. Οι σοβαρές προκλήσεις θεωρούνται οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και η ρύπανση από χημικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες σε ποσοστό 62% αισθάνονται επίσης ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι, ενώ ένα ποσοστό 67% νομίζει ότι το πλέον αποτελεσματικό μέσο περιστολής των συναφών με τα ύδατα προβλημάτων θα ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης στα προβλήματα αυτά. Όλο και περισσότεροι τάσσονται επίσης υπέρ της καθιέρωσης βαρύτερων προστίμων για όσους ρυπαίνουν, δικαιότερης πολιτικής τιμολόγησης και οικονομικών κινήτρων (φοροαπαλλαγές ή επιδοτήσεις). Με το ανωτέρω υπόβαθρο, οι Ευρωπαίοι ζητούν σε ποσοστό 73% τη λήψη περισσότερων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την περιστολή των προβλημάτων ως προς τα ύδατα.Οι πολίτες ανησυχούν επίσης και για την ποσότητα και για την ποιότητα των υδάτων. Οι ξηρασίες αποτελούν εντονότερη πηγή ανησυχίας στις χώρες της Μεσογείου, όπου οι πολίτες στην Πορτογαλία (96%), στην Ισπανία (95%) και στην Ιταλία (94%) αναφέρουν ότι το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό.

Οι πλημμύρες θεωρούνται σοβαρό πρόβλημα από μεγάλη πλειοψηφία Ευρωπαίων (79%), το ζήτημα αποτελεί μάλιστα μείζονα πηγή ανησυχίας για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Ρουμανίας (96%), της Βουλγαρίας (94%) και της Πολωνίας (94%). Η πλειοψηφία θεώρησε ότι κατά την παρελθούσα δεκαετία η ποιότητα των υδάτων είτε βελτιώθηκε (23%) είτε παρέμεινε αμετάβλητη (25%), ενώ σε ποσοστό 44% πιστεύει ότι τα ύδατα υποβαθμίστηκαν.

Η ρύπανση από χημικές ουσίες αναφέρεται ως η σοβαρότερη απειλή για τους υδατικούς πόρους από το πλείστο των Ευρωπαίων (84%), με επόμενη θεωρούμενη απειλή την κλιματική αλλαγή (55%) και τις αλλαγές στα υδάτινα οικοσυστήματα (49%). Ποσοστό 61% εκείνων από τους οποίους ελήφθη συνέντευξη είχε την εντύπωση ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες εκ μέρους της βιομηχανίας (65%), της γεωργίας (51%) και των παραγωγών ενέργειας (47%).


Αίτημα για καλύτερη ενημέρωση


Στην ερώτηση για λύσεις στις προκλήσεις που θέτουν τα ύδατα, οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 67% θεωρούν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνέπειες της χρήσης των υδάτων. Θεωρούν την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως το αποτελεσματικότερο μέσο περιστολής των συναφών με τα ύδατα προβλημάτων.

Όντως, μολονότι οι πολίτες αναλαμβάνουν μικρές μεμονωμένες δράσεις για την εξοικονόμηση και την προστασία των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ή της χρήσης λιγότερων παρασιτοκτόνων στους κήπους τους, μια πλειοψηφία 61% θεωρεί ότι πράττει αρκετά για να προστατεύσει τους υδατικούς μας πόρους. Οι πολίτες επιθυμούν να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για να τους προστατεύσουν και καλύτερη ενημέρωση ώστε να το πράξουν.Για να αντιμετωπίσουν όμως τα προβλήματα ως προς τα ύδατα, οι Ευρωπαίοι ζητούν επίσης την πρόβλεψη βαρύτερων προστίμων για όσους ρυπαίνουν, δικαιότερη πολιτική τιμολόγησης και οικονομικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές ή επιδοτήσεις). Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της τιμολόγησης του ύδατος με βάση τον χρησιμοποιούμενο όγκο, συμφωνεί δε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι τιμές, καθώς μεγαλώνουν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.


Ισχυρή στήριξη για δράση σε επίπεδο ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 73% θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ως προς τα ύδατα στην Ευρώπη. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε σε όλη την ήπειρο, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη θεωρεί ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, με ποσοστά που κυμαίνονται από 55% στην Εσθονία και 56% στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι 81% στη Σλοβακία και τη Γερμανία. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στη ρύπανση των υδάτων από τη βιομηχανία (69%), τη γεωργία (39%), την καταχρηστική κατανάλωση ύδατος (30%), τις πλημμύρες και τις ξηρασίες (24%).


Η έρευνα διενεργήθηκε και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο διάστημα μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου 2012. Ελήφθη συνέντευξη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 25.524 άτομα στη μητρική τους γλώσσα, τα οποία ανταποκρίθηκαν και προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες πληθυσμού.
Ιδού ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα προάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι                                   
 
Ιδού ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογούνται και θα προάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι
Ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα που αφορά στις αμοιβές, τις προαγωγές, αλλά και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπάλληλων, εισάγει με Προεδρικό Διάταγμα ο Δ. Ρέππας.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα τεθεί σε αφαρμογή το 2013 και οι πρώτες κρίσεις θα γίνουν το 2014.
Ο υπουργός κατά την παρουσίαση του Π.Δ. δήλωσε μεταξύ άλλων:
"Για να προαχθεί ένας δημόσιος υπάλληλος δεν αρκεί να αξιολογηθεί θετικά, να είναι ένας καλός υπάλληλος, αλλά να είναι και συγκριτικά καλύτερος από άλλους συναδέλφους, αναλόγως του βαθμού τον οποίο διεκδικεί να καταλάβει, δοθέντος ότι για πρώτη φορά στο νέο βαθμολόγιο προβλέπονται ποσοστώσεις για την προαγωγή των υπαλλήλων στον επόμενο βαθμό. Αυτό σημαίνει, ότι δεν αρκεί ο υπάλληλος να είναι καλός. Πρέπει να είναι καλύτερος από άλλους συναδέλφους. Υπάρχει και το στοιχείο της συγκριτικής αξιολόγησης, προκειμένου να επιτύχει την εξέλιξή του."
Οι τέσσερις βασικοί άξονες του Προεδρικού Διατάγματος:
1.- Η αποτίμηση και η συγκριτική εξέταση των προσόντων των υπαλλήλων για τη βαθμολογική και τη μισθολογική τους εξέλιξη.
2.- Η παροχή κινήτρων σε κάθε αξιολογούμενο υπάλληλο για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της υπηρεσιακής του απόδοσης.
3.- Η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
4.- Η ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του δημόσιου και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα.
Τι περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα
Πρώτον, την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής και το σκοπό για τον οποίο τίθεται σε εφαρμογή αυτή η πολιτική.
Δεύτερον, τη διαδικασία καθορισμού των στόχων σε όλα τα επίπεδα. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι, ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, οι ενέργειες και οι δράσεις για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και ποιοι είναι οι ατομικοί στόχοι, οι στόχοι που έχει κάθε υπάλληλος χωριστά.
Τρίτον, τη διαδικασία που αφορά κάθε άτομο για το πώς εντάσσεται στη λειτουργία αυτής της πολιτικής αξιολόγησης με τη σύναψη ενός συμβολαίου απόδοσης ανάμεσα στον υπάλληλο και τον άμεσο προϊστάμενό του. Εκεί αναφέρονται λεπτομερώς, σαν να πρόκειται για κάποιο πρωτόκολλο, οι στόχοι που τίθενται, το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο πρέπει να υλοποιηθούν, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι δείκτες μέτρησης βάσει των οποίων μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το αν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Τέταρτον, την πορεία υλοποίησης τόσο των επιχειρησιακών σχεδίων όσο και των ατομικών στόχων. Ελέγχεται τακτικά, ανά τρίμηνο, και έκτακτα εφόσον υπάρχουν ανάγκες να γίνει αυτό, με τις αναγκαίες διορθώσεις, προσαρμογές και μεταβολές που επιβάλλουν οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
Πέμπτον, την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων σε σχέση με τους στόχους που διενεργείται με την κρίση συγκεκριμένων δεικτών ανά στόχο. Βλέπουμε ποιος είναι ο βαθμός επίτευξης των στόχων, ποιος είναι ο χρόνος εκτέλεσης, αν έχει γίνει ορθολογική διαχείριση των πόρων -εφόσον το αντικείμενο προβλέπει κάτι τέτοιο. Η βαθμολογική απόδοση του υπαλλήλου, προκύπτει με την χρήση ενός μαθηματικού τύπου από το άθροισμα της βαθμολογίας των στόχων στην κλίμακα από το 0 έως το 100, διαιρούμενο δια του αριθμού των στόχων προκειμένου να βγάλουμε το λεγόμενο μέσο όρο.
Έκτον, την αξιολόγηση της απόδοσης των οργανικών μονάδων που χρησιμοποιείται το γνωστό σε όλο τον κόσμο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. Την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων διενεργεί μια Ομάδα Αξιολόγησης που συγκροτείται σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε φορέα και στους ΟΤΑ.
Έβδομον: Ως προς την αξιολόγηση των υπαλλήλων το σχέδιο ορίζει ως αξιολογητή, όχι τον άμεσο προϊστάμενο του κρινόμενου υπαλλήλου, αλλά τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος υπάλληλος. Ο άμεσος προϊστάμενος του αξιολογούμενου υπαλλήλου είναι ο εισηγητής προς τον αξιολογητή. Έτσι, επιτυγχάνουμε αυτός ο οποίος έχει την εξουσία της τελικής κρίσης για τον αξιολογούμενο υπάλληλο να μην είναι αποξενωμένος, να τον γνωρίζει, αλλά να υπάρχει και η απόσταση ασφάλειας που ενισχύει την αντικειμενικότητα στο πλαίσιο της αξιολόγησης.
Όγδοον. Τα δικαιώματα του υπαλλήλου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κατοχυρώνονται με την πρόβλεψη συγκεκριμένων διαδικαστικών εγγυήσεων. Μπορεί βεβαίως να ασκεί ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Αξιολόγησης, υπάλληλος ο οποίος θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται εις τα πράγματα η αξιολόγηση που τον αφορά.
Ένατον. Η σύσταση 7μελούς Συμβουλίου Εποπτείας Αξιολόγησης είναι απαραίτητη, προκειμένου έτσι να έχουμε μια παρακολούθηση για το πώς λειτουργούν τα Συμβούλια Αξιολόγησης σε κάθε φορέα, σε κάθε υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες, την ίδια κατεύθυνση.
Δέκατον. Το διάταγμα αυτό ρυθμίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία βάσει των οποίων χορηγείται επίδομα, μετά την κατάργηση των πολλών επιδομάτων. Μένουν λίγα επιδόματα, τα οποία είναι ίδια για όλους τους υπαλλήλους. Ξεχωρίζουν δύο, το κίνητρο επίτευξης στόχων και το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων.
Οι δέκα καινοτομίες του Π.Δ:
Πρώτον, αυτό το διάταγμα, αυτή η πολιτική, αφορά στο σύνολο των υπαλλήλων του κράτους ή τις κεντρικές υπηρεσίες ή τα Νομικά Πρόσωπα ή τους Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, το προσωπικό δηλαδή, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου 4024 του ΄11.
Δεύτερον, εισάγει σαφή κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.
Τρίτον, εισάγει την αξιολόγηση με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Με σαφή προσδιορισμό της διαδικασίας καθορισμού των στόχων, με τη σύναψη ενός συμβολαίου απόδοσης μεταξύ υπαλλήλου και προϊσταμένου. Περιλαμβάνει επίσης και τις διαδικασίες ελέγχου υλοποίησης των στόχων ανά τρίμηνο και προσαρμογής των στόχων αυτών, εφόσον υποβάλλονται ενστάσεις.
Τέταρτον, εισάγει ποσοτικοποιημένους δείκτες μέτρησης και απόδοσης σε σχέση με τους στόχους, ώστε να μην είναι αυθαίρετη η κρίση του αξιολογητή.
Πέμπτον, εισάγει την ανά διετία αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας και απόδοσης των οργανικών μονάδων με την χρήση ενός σύγχρονου εργαλείου αξιολόγησης, όπως είναι το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης από συγκεκριμένη ομάδα και με σαφώς προσδιορισμένη διαδικασία και κανόνες.
Έκτον, προβλέπει όργανα αξιολόγησης ατομικά από τον άμεσο προϊστάμενο και συλλογικά από το Συμβούλιο Αξιολόγησης.
Έβδομον, εισάγει λεπτομερώς και με σαφήνεια τη διαδικασία αξιολόγησης, την περίοδο αξιολόγησης, την κλίμακα αξιολόγησης, τα έντυπα αξιολόγησης, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός της βαθμολογίας, καθώς και το δικαίωμα και τη διαδικασία ένστασης του κρινόμενου υπαλλήλου κατά της έκθεσης αξιολόγησης.
Όγδοον, προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία αυτού του Συμβουλίου Εποπτείας Αξιολόγησης για την κωδικοποίηση και επεξεργασία των αιτήσεων - αναφορών των Συμβουλίων Αξιολόγησης.
Ένατο, συνδέει την απόδοση των υπαλλήλων με τα κίνητρα επίτευξης στόχων, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δέκατο, η διαδικασία αυτή συνδυάζει την αξιολόγηση των προσώπων που υπηρετούν στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων.

Λαχανικά σε …άλλη φάση!

Κάποια λαχανικά αποκτήσανε «σάρκα και οστά» και μεταμορφώθηκαν σε ξωντανούς οργανισμούς! Όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια της τέχνης, που δημιουργεί ένα διασκεδαστικό αποτέλεσμα.
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!
Perierga.gr - Η τέχνη των φρούτων!

Αληθινή αγάπη!!!

Και τα ζώα έχουν αισθήματα και μάλιστα πραγματικά. Όποιος έχει αμφιβολίες ας ρίξει μια ματιά στις παρακάτω φωτογραφίες. Το μεγαλείο της φύσης μας χαρίζει μερικές απολαυστικές στιγμές αληθινής αγάπης.
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!
Perierga.gr - Αληθινή αγάπη!

Το αλάτι βλάπτει του υπερτασικούς αλλά όχι τον υπόλοιπο πληθυσμό


Eπιμέλεια Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Τους τελευταίους μήνες δημοσιεύτηκαν μελέτες που φαίνεται να ανατρέπουν τα παλαιότερα δεδομένα όπου το αλάτι έβλαπτε την καρδιά. Βέβαια αν διαβάσει κανείς αυτές τις μελέτες καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το αλάτι είναι καλό να αποφεύγεται από τους υπερτασικούς αλλά όχι από όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό που δεν έχει πρόβλημα.
Μέχρι πρότινος ίσχυε ότι:
Οι ενήλικες πρέπει να μειώσουν την ημερήσια πρόσληψη άλατος στα 6 γραμμάρια την ημέρα (ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα κουταλάκι του καφέ), αν θέλουν να ελαττώσουν την αρτηριακή τους πίεση και τον κίνδυνο αναπτύξεως στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού.
Συγκεκριμένα αν μειωθεί η κατανάλωση άλατος κατά 3,5 γραμμάρια ημερησίως (από τα 9,5 γραμμάρια που καταναλώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, στα 6), θα υπάρξει μείωση κατά 13% στα εγκεφαλικά και κατά 10% στη στεφανιαία νόσο.
Το αλάτι αποτελείται κατά 40% από νάτριο και κατά 60% από χλώριο. Το νάτριο είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό, καθώς και για τη μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων. Ωστόσο, 1 γραμμάριο την ημέρα είναι αρκετό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
Το πολύ αλάτι αυξάνει την αρτηριακή πίεση – και η υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών ασθενειών. Η αύξηση της πιέσεως οφείλεται στο ότι το νάτριο προκαλεί κατακράτηση υγρών και οι περιττές ποσότητες νερού μέσα στα αγγεία, αυξάνουν την πίεση σε αυτά.
Ποσοστό έως 75% του άλατος που καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος κρύβεται σε τρόφιμα, όπως τα επεξεργασμένα κρέατα (λ.χ. αλλαντικά), το τυρί, τα δημητριακά, το ψωμί, τα έτοιμα γεύματα, τα πατατάκια, οι αλατισμένοι ξηροί καρποί και γενικώς τα αλμυρά εδέσματα.
Γι’ αυτό τον λόγο, οι καταναλωτές μπορούν να προσθέτουν στο φαγητό τους όσο το δυνατόν λιγότερο αλάτι και να διαβάζουν τις συσκευασίες των τροφίμων, ώστε να εντοπίζουν το αλάτι που περιέχουν και το οποίο αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα σε νάτριο (sodium).
Όμως νεότερες μελέτες καταλήγουν ότι:
Οι άνθρωποι που τρώνε πολύ αλάτι δεν έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλή πίεση αίματος και μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν από την καρδιά τους, σε σχέση με όσους καταναλώνουν λίγο αλάτι, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, που φαίνεται να «απενοχοποιεί» το αλάτι σε σημαντικό βαθμό.
Τα νέα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου (JAMA), «σίγουρα δεν υποστηρίζουν τις σημερινές συστάσεις για μείωση της κατανάλωσης αλατιού από τον γενικό πληθυσμό», δήλωσε ο υπεύθυνος της μελέτης δρ Γιαν Στάεσεν, του Τμήματος Καρδιαγγειακών Παθήσεων του βελγικού πανεπιστημίου της Λουβέν.
Οι Βέλγοι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 3.700 Ευρωπαίους και έκαναν διαδοχικές μετρήσεις της λήψης αλατιού μέσω δειγμάτων ούρων. Οι εθελοντές είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την κατανάλωση αλατιού (χαμηλή-μέση-υψηλή). Κανείς δεν είχε πρόβλημα με την καρδιά του στην αρχή της έρευνας, και τα δύο τρίτα είχαν φυσιολογική πίεση.
Η μελέτη διήρκεσε οκτώ χρόνια και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα να εμφανιστεί πρόβλημα στην καρδιά και γενικά καρδιαγγειακό πρόβλημα δεν διέφερε στις τρεις ομάδες, παρόλο που κατανάλωναν διαφορετικές ποσότητες αλατιού. Μάλιστα, όσοι έτρωγαν το λιγότερο αλάτι εμφάνισαν το υψηλότερο ποσοστό θανάτου (4%) από την καρδιά τους, έναντι μόλις 1% όσων έτρωγαν το περισσότερο αλάτι. Και στις τρεις ομάδες, περίπου το ένα στα τέσσερα άτομα, που είχαν ξεκινήσει με κανονική πίεση, στην πορεία εμφάνισαν υπέρταση.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η συστολική πίεση του αίματος (αλλά όχι η διαστολική) αύξανε διαχρονικά, όσο αύξανε η λήψη αλατιού, όμως η αύξηση ήταν πολύ μικρή και δεν κρίθηκε ότι έχει επιπτώσεις για την υγεία.
Ο Στάεσεν δήλωσε ότι, παρά τα συμπεράσματα της μελέτης, έχει πάντα νόημα να μειώσουν το αλάτι όσοι έχουν ήδη υψηλή πίεση ή όσοι πάσχουν από την καρδιά τους, όμως διευκρίνισε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να συστήσει κανείς στο γενικό πληθυσμό να μειώσει την κατανάλωση αλατιού. Δεν απέκλεισε μάλιστα η μείωση του αλατιού να έχει και παρενέργειες, αφού μπορεί στη θέση του να χρησιμοποιούνται από τα εστιατόρια ή τις εταιρίες τροφίμων άλλες δυνητικά επιβλαβείς ουσίες και συντηρητικά για να αναπληρώσουν την απώλεια γεύσης.
To σίγουρο είναι ότι το αλάτι είναι καλό να το αποφεύγουν οι υπερτασικοί και γενικά όσοι πάσχουν από την καρδιά τους.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ποικιλία ζωής και πολιτισμών υπό απειλή
Οι σπόροι είναι δώρο της φύσης, περασμένων γενεών και διαφορετικών πολιτισμών. Είναι έμφυτο καθήκον και ευθύνη μας να τους προστατέψουμε και να τους περάσουμε στις μελλοντικές γενιές. Είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα της τροφής, η ενσάρκωση της βιολογικής και πολιτιστικής ποικιλότητας και η αποθήκη της μελλοντικής εξέλιξης της ζωής.
 
 Από την απαρχή της Νεολιθικής Επανάστασης, πριν από περίπου 10.000 χρόνια, οι αγρότες και οι κοινότητες εργάζονταν για να βελτιώσουν τις σοδειές, τη γεύση, τις θρεπτικές και άλλες ιδιότητες των σπόρων. Επεκτάθηκαν και πέρασαν τη γνώση τους για τις επιδράσεις στην υγεία και τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών, την αλληλεπίδρασή τους με άλλα φυτά και ζώα, με το έδαφος και το νερό. Σπάνια αρχικά περιστατικά υβριδικοποίησης, έδωσαν ώθηση σε μεγαλύτερης έκτασης καλλιέργεια συγκεκριμένων φυτών στα Κέντρα Καταγωγής τους (όπως το σιτάρι στη Μεσοποταμία, το ρύζι στην Ινδοκίνα, το καλαμπόκι και η πατάτα στην Κεντρική Αμερική), τα οποία από τότε επεκτάθηκαν σε όλο τον κόσμο.

 Η ελεύθερη ανταλλαγή σπόρων μεταξύ των αγροτών υπήρξε η βάση της διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και της διατροφικής ασφάλειας. Αυτή η ανταλλαγή, βασίζεται στη συνεργασία και την αμοιβαιότητα, όπου οι αγρότες εν γένει ανταλλάσσουν ίσες ποσότητες σπόρων. Αυτή η ελευθερία, πηγαίνει πέρα από την απλή ανταλλαγή σπόρων: περιλαμβάνει και την ανταλλαγή ιδεών και γνώσης καλλιέργειας του σπόρου, τις οποίες οι αγρότες κερδίζουν ουσιαστικά παρατηρώντας το σπόρο να ανταπτύσσεται στα χωράφια.
 
Η πολιτισμική και θρησκευτική σημασία του φυτού, η γαστρονομική του αξιοποίηση, η ανθεκτικότητά του στην ξηρασία και τις ασθένειες, η αντοχή του στα παράσιτα, η διατήρησή του και άλλες αξίες, διαμορφώνουν τη γνώση που η κοινότητα αποδίδει στο σπόρο και το φυτό που παράγει.
Σήμερα, η ποικιλία και το μέλλον του σπόρου, τελεί υπό απειλή.
 
Από 80.000 βρώσιμα φυτά που χρησιμοποιούνται για τροφή, μόνο περίπου 150 καλλιεργούνται και μόνο οχτώ, είναι αντικείμενα εμπορίου παγκοσμίως. Αυτό συνεπάγεται μη αναστρέψιμη εξαφάνιση της ποικιλότητας σπόρων και φυτών. Η διάβρωση της ποικιλότητας προκλήθηκε από την τάση για ομογενοποίηση στη βιομηχανική γεωργία. Η ελευθερία του σπόρου και η ελευθερία των αγροτών απειλούνται από νέα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νέες τεχνολογίες, οι οποίες μεταμορφώνουν τα φυτά από αγαθό που μοιράζονται οι αγρότες, σε εμπόρευμα, υπό το κεντρικό μονοπώλιο εταιριών.

 
Παρομοίως, η ταχεία εξαφάνιση ποικίλων φυτών και ιδιοτήτων φυτών και η ανάπτυξη μη ανανεώσιμων σπόρων, όπως ιδιοκτησιακά υβρίδια και στείροι σπόροι, που βασίζονται στην καταστροφική τεχνολογία, απειλεί το ίδιο το μέλλον του σπόρου και μαζί με αυτού, το μέλλον των αγροτών και την ασφάλεια των τροφίμων.

Δέκα τρόποι για να απλουστεύσεις τη ζωή σου

 
“Η ζωή δεν είναι πολύπλοκη. Εμείς είμαστε πολύπλοκα όντα. Η ζωή είναι απλή και πάντα το απλό είναι το καλύτερο” – Οσκαρ Ουάϊλντ

Οταν παρατηρείς τα μικρά παιδιά μαθαίνεις πολλά. Τα παιδιά τρώνε όταν πεινάνε, κοιμούνται όταν νυστάζουν, κλαίνε όταν στεναχωριούνται και γελάνε όταν είναι χαρούμενα. Δεν κρατάνε στο μυαλό τους “δεύτερες σκέψεις”, δεν σκοτίζονται και πολύ για τη γνώμη των άλλων, ούτε ανησυχούν προκαταβολικά για το τι θα συμβεί αύριο.

Αντιθέτως, εμείς οι μεγάλοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυσκολέψουμε τη ζωή μας, χτίζοντας μια όλο και πιο σύνθετη καθημερινότητα. Πέρα από τα “υποχρεωτικά” (τη φροντίδα των παιδιών, τη δουλειά, τις αυτονόητες για τους περισσότερους ευθύνες) επιδιδόμαστε με ζήλο και σ΄έναν αγώνα να ικανοποιήσουμε ψεύτικες ανάγκες, να ευχαριστήσουμε τρίτους, να προλάβουμε καταστάσεις και να σηκώσουμε το βάρος μιας ολοένα αυξανόμενης αρνητικότητας.

Ωρα να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η επιστροφή στην απλότητα είναι πια θεμελιώδης ανάγκη, για να ανακτήσουμε το μεγαλύτερο μέρος της χαμένης μας δύναμης. Πάρε μερικές ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει:

1. Βάλε φραγμό στον καταναλωτισμό: Το πιο πιθανό είναι να έχεις ήδη περιορίσει τις καταναλωτικές σου δαπάνες είτε από ανάγκη είτε από φόβο . Αυτό είναι καλό, αλλά χρειάζεται και κάτι ακόμα: να έχεις μέσα σου την πρόθεση και την αποφασιστικότητα να λειτουργήσεις επιλεκτικά από στάση ζωής, όχι απλώς επειδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.

2. Σταμάτα να προσπαθείς να μαντεύεις τη σκέψη των άλλων: Σταμάτα επίσης να είσαι κρυψίνους και απροσπέλαστος. Μάθε να επικοινωνείς με λόγια, ρώτα, μίλα, συζήτησε. Δεν υπάρχει πιο ανόητη σπατάλη ενέργειας και χρόνου από το να εικάζεις τι έχουν στο νου τους οι άλλοι και να λειτουργείς βάσει σεναρίων. Αν έχεις απορίες, κάνε ερωτήσεις. Αν έχεις να δώσεις απαντήσεις, πάρε το λόγο. Με ηρεμία και καλή πρόθεση.

3. Μείνε συστηματικά και αδιάλειπτα μακριά από όλους αυτούς που στραγγίζουν την ενέργειά σου  και σταμάτα συνειδητά να αναπαράγεις το ρόλο του θύματος, αναμασώντας καταστάσεις της ζωής που σε πλήγωσαν. Τελεία και παύλα. Κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, η θυματοποίηση είναι επικίνδυνη και για έναν ακόμα λόγο: σπαταλά πολύτιμο δυναμικό σε αδιέξοδες καταστάσεις.

4. Να λειτουργείς με εντιμότητα, ακεραιότητα, ευθύτητα, υπευθυνότητα: Οχι πλάγια μέσα, όχι ψέματα, όχι “ναι μεν, αλλά…”. Μια για πάντα. Από αυτή τη στιγμή. Τα μεγαλύτερα ψέματα είναι οι μισές αλήθειες.

5. Οργάνωσε τη ζωή σου με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την ευκολία: Φτιάξε μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα εβδομαδιαίο μενού και ψώνισε ό,τι χρειάζεται μία φορά την εβδομάδα. Πλήρωσε έγκαιρα τους λογαριασμούς. Απόφυγε τις πιστωτικές κάρτες. Μοίρασε δουλειές σε όλα τα μέλη της οικογένειας, που θα γίνονται στην ώρα τους μέσα στην εβδομάδα.

6. Φρόντισε για την υγεία (σωματική, ψυχική, πνευματική) όσο καλύτερα μπορείς: Ασκήσου, περπάτα, τροφοδότησε τον οργανισμό σου με υγιεινό σπιτικό φαγητό, μην αρκείσαι στις εύκολες λύσεις, κοιμήσου ένα γεμάτο οκτάωρο τη νύχτα. Να τρως όταν πεινάς, να πίνεις νερό όταν διψάς. Μην αρνείσαι την ξεκούραση. Τα παιδιά σου μέσα από τη στάση σου θα μάθουν κι αυτά να φροντίζουν και να προσέχουν τον εαυτό τους.

7. Αρχισε να ξυπνάς καθημερινά μισή ώρα νωρίτερα: Αυτό το μισάωρο κάνει θαύματα γιατί σου επιτρέπει να ετοιμαστείς κι εσύ κι όλη η οικογένεια το πρωί όμορφα και χαλαρά, χωρίς εκνευρισμούς και καθυστερήσεις. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να προλάβεις την κίνηση και το στριμωξίδι της τελευταίας στιγμής στα μέσα μεταφοράς. Γιατί όλο αυτό είναι τόσο σημαντικό; Γιατί αν ξεκινάς τη μέρα σου με την αδρεναλίνη στα ύψη, έτσι θα συνεχίσεις, και μέχρι το μεσημέρι θα έχεις ήδη εξαντλήσει την ενέργειά σου.

8. Διώξε την αναβλητικότητα από τη ζωή σου: Οταν προκύπτει ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί άμεσα, ρύθμισέ το εσύ ο ίδιος ή ανάθεσέ το χωρίς καθυστέρηση. Τα μικροπράγματα που συσσωρεύονται, περιμένοντας την “κατάλληλη στιγμή” για να επιλυθούν, καταλήγουν να σε πνίγουν και να απορροφούν τις πολύτιμες δυνάμεις σου.

9. Τίμα την πνευματική σου ευεξία: Φρόντισε και θρέψε την ψυχή σου με όμορφες εικόνες, με τη μουσική που αγαπάς, με τα βιβλία που σε γεμίζουν, με μια δραστηριότητα που σε κάνει να ξεχνάς το χρόνο, με στιγμές σύνδεσης με τους αγαπημένους, με ό,τι σε κάνει να νιώθεις πλουσιότερος σε συναισθήματα. Δείξε την αγάπη σου, πρόσφερε το χαμόγελό σου, αγκάλιασε τους ανθρώπους σου…Οσο απασχολημένος κι αν είσαι, όσες δυσκολίες κι αν περνάς, η ζωή αποκτά άλλο νόημα όταν κρατάς ζωντανή τη σύνδεση και μοιράζεται με αγάπη!

10. Πάρ΄το απόφαση.
Ανεξάρτητα απ΄το αν μια κατάσταση είναι καλή ή κακή, κάποια στιγμή θα αλλάξει. Η αλλαγή είναι ο φυσικός νόμος της ζωής και έχουμε να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε. Αν ανησυχούμε όλη την ώρα για το πώς, γιατί και αν θα αλλάξει κάτι, απλώς ματαιοπονούμε. Καλύτερα να διοχετεύουμε συνειδητά το δυναμικό μας σε δημιουργικές λύσεις, όσο κι αν ένα κομμάτι του εαυτού μας πάντα θα ανησυχεί για το άγνωστο.

Τριανταεπτά εκατ. βακτήρια κάθε φορά που μπαίνουμε στο δωμάτιο


Τριανταεπτά εκατομμύρια βακτήρια προσθέτει κάθε ώρα στον αέρα ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε ένα κλειστό δωμάτιο, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Γιέιλ, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Indoor Air».
Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, τα περισσότερα βακτήρια προέρχονται από το πάτωμα και βρίσκονταν ήδη εκεί, καθώς τα είχαν μεταφέρει τα άτομα που είχαν εισέλθει στο δωμάτιο προηγουμένως.
Στην ουσία, όταν κάποιος ξαναμπαίνει στο δωμάτιο τα αναδεύει με αποτέλεσμα να ξανασηκώνονται στον αέρα.
«Ζούμε μέσα σε μια μικροβιακή σούπα και το βασικό συστατικό είναι οι δικοί μας μικροοργανισμοί», δήλωσε ο Jordan Peccia, επικεφαλής της μελέτης, προσθέτοντας ότι «η σκόνη από το πάτωμα αποτελεί την κύρια πηγή βακτηρίων που αναπνέουμε».
Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστήμονες μελέτησαν και ανέλυσαν τα βιολογικά σωματίδια στο πάτωμα μιας πανεπιστημιακής αίθουσας σε διάστημα οκτώ ημερών: τέσσερις ημέρες άτομα εισέρχονταν περιοδικά στην αίθουσα και τέσσερις ημέρες η αίθουσα παρέμεινε άδεια. Και τις οκτώ ημέρες οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν κλειστά.
Όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες, η είσοδος και η παραμονή των ανθρώπων στην κλειστή αίθουσα συνδεόταν με αυξημένες συγκεντρώσεις βακτηρίων και μυκήτων στον αέρα.
Παράλληλα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι περίπου το 18% των βακτηρίων στην αίθουσα (εκείνων που προϋπήρχαν αλλά και εκείνων που μεταφέρθηκαν όταν κάποιος εισήλθε στον χώρο) προέρχονταν από τους ίδιους τους ανθρώπους, παρά από φυτά ή άλλες πηγές.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι μοκέτες και τα χαλιά στα δωμάτια συγκρατούν πολύ μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών, ωστόσο δεν θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να τα αφαιρέσουμε.
Εργαστήρι φυσικής καλλιέργειας
CuttingSeedballsΣτον Νέσσωνα και σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας, θα πραγματοποιηθεί στα μετά το Πάσχα εργαστήριο με θέμα τη φυσική καλλιέργεια.
βγ
Το εργαστήριο απευθείνεται σε άτομα που ήδη καλλιεργούν είτε επαγγελματικά είτε για προσωπική κατανάλωση και έχει στόχο την εγκαθίδρυση ενός δικτύου φυσικών αγροκτημάτων τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούν σημεία εκπαίδευσης και διατήρησης διάφορων ποικιλιών σπόρων.


Πρόγραμμα δραστηριοτήτων:
Θεωρία γύρω από την φυσική καλλιέργεια.
Προετοιμασία του εδάφους.
Φύτεμα πολλών ειδών δέντρων.
Κατασκευή και σπορά σβόλων με σπόρους για τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του εδάφους.
Σπορά δημητριακών.
Δημιουργία σπιτικού και επαγγελματικού λαχανόκηπου.
Τόπος: Το αγρόκτημα του cob.gr στο Νέσσωνα Λάρισας.
Διαμονή: Στο προσκοπείο του Συκουρίου.
Χρόνος: Από το απόγευμα της Παρασκευής 20 (συγκέντρωση και ενημέρωση συμμτεχόντων), έως και το απόγευμα της Κυριακής 22 Απριλίου.
σ
Κόστος συμμετοχής: Συμπεριλαμβάνοντας τη διαμονή και την διατροφή, το κόστος είναι 30 ευρώ ανά άτομο.Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής: Τηλεφωνήστε στο 6932568126 ή στείλτε μέηλ στο kostas(παπάκι)cob.gr, στο οποίο να αναγράφεται ο τόπος που βρίσκεται το αγρόκτημά σας, το όνομα, η ηλικία σας και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τι είναι η φυσική καλλιέργεια: Είναι μία μέθοδος γεωργίας, στην οποία δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα και φυτοφάρμακα,δεν γίνεται κατεργασία της γης, ούτε βοτάνισμα ή ζιζανιοκτονία. Εμπνευστής της ο ιάπωνας Masanobou Fukuoka, αγρότης, φιλόσοφος και πρώην φυτοπαθολόγος, την ονομάζει και μέθοδο του να μην κανείς τίποτα.
Η φυσική καλλιέργεια διαφέρει ριζικά τόσο από την επιστημονική γεωργία όσο και από τη βιολογική ή την οργανική γεωργία, γιατί έχει ως φιλοσοφική αφετηρία την άποψη ότι η φύση είναι τέλεια σε αντίθεση με την ανθρώπινη γνώση που είναι ατελής και περιορισμένη.
Ο βασικός στόχος του φυσικού καλλιεργητή είναι να υπηρετήσει τη φύση, να δημιουργήσει γόνιμο έδαφος και τέλος να πετύχει την οικονομική του αυτάρκεια. Έχει μια ολιστική θεώρηση και βασίζεται στη διαισθητική μη χωριστική γνώση. Μια γνώση που γεννιέται όταν ο άνθρωπος ταυτίζεται με τη φύση γκρεμίζοντας τη χρηστικότητα που δημιουργεί οανθρώπινος νους.
Σήμερα η φυσική καλλιέργεια έχει φτάσει στη μέγιστη απλότητα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αγροκτήματα, να αναβλαστήσουμε άγονους λόφους και βουνά να πρασινίσουμε τις έρημους και μετατρέψουμε τη γη σε παράδεισο τυλίγοντας σπόρους μέσα σε σβώλους από αργιλόχωμα και σπέρνοντας μια μεγάλη ποικιλία από εκατό και πλέον είδη σπόρων από οπωροφόρα και δασικά δέντρα, λαχανικά, σιτηρά και φυτά χλωρής λίπανσης πριν αρχίσει η περίοδος των βροχών ( άνοιξη - φθινόπωρο).
Για να λύσουμε ταυτόχρονα το πρόβλημα της διάβρωσης του εδάφους, της βελτίωσης της γονιμότητας, το πρόβλημα των ασθενειών και των προσβολών από έντομα, το κλειδί είναι η σπορά μεγάλης ποικιλίας φυτών.


Παράνομα φυτοφάρμακα σε λίμνες

Του Θανάση Tσίγγανα - Καθημερινή

Πληθώρα φυτοφαρμάκων, η χρήση των οποίων έχει απαγορευτεί στη χώρα μας τουλάχιστον από πενταετίας, ανιχνεύτηκαν στα επιφανειακά νερά και στα ιζήματα των λιμνών Κερκίνης, Δοϊράνης και Βόλβης, γεγονός που οι ειδικοί επιστήμονες του ΑΠΘ χαρακτηρίζουν «ανησυχητικό».

Η παρουσία των απαγορευμένων φυτοφαρμάκων στα νερά και στα ιζήματα πιστοποιεί σε μεγάλο βαθμό ότι οι Ελληνες αγρότες χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που εισάγονται παράνομα στη χώρα επειδή μπορούν και τα προμηθεύονται φθηνότερα (έως και 30%), ενώ για ορισμένα εξ αυτών «δεν αποκλείεται να χρησιμοποιούνται επειδή υπάρχουν ως απόθεμα στα χέρια αγροτών ή ασυνείδητων προμηθευτών τους».

Η παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης από φυτοφάρμακα στις τρεις μεγάλες λίμνες της Μακεδονίας έγινε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας της χημικού του ΑΠΘ κ. Ελένης - Χρυσούλας Καλογρίδη. Οι αναλύσεις, σε διαφορετικές εποχές, διήρκεσαν δύο χρόνια, με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων της εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ποιότητα των λιμναίων συστημάτων της κεντρικής Μακεδονίας. Όπως ανέφερε στην «Κ» η χημικός, ένας από τους στόχους της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον διαχωρισμό και ταυτόχρονο προσδιορισμό 253 φυτοφαρμάκων έξι διαφορετικών κατηγοριών. Και στις τρεις λίμνες εντοπίστηκαν περισσότερες από 80 δραστικές ουσίες, η παρουσία των οποίων ήταν κάτω από τα θεσμοθετημένα ευρωπαϊκά όρια. Εκείνο όμως που δεν αναμενόταν ήταν το υψηλό ποσοστό απαγορευμένων ουσιών, που ξεπερνά το 20% επί των ανιχνεύσιμων.

«Στα επιφανειακά νερά τα φυτοφάρμακα που ανιχνεύτηκαν σε μέγιστες συγκεντρώσεις ήταν τα amitrole, propoxur, simazine, chlorpyrifos, carbendazim, triazo-phos,disulfoton-sulfotone, pyrida-ben, sebuthylazine, terbuthyla-zine, atrazine, atrazine-desethyl, bensulfuronmethyl, metobro-muron, metribuzin, rotenone, pyriproxifen, rimsulfuron. Από αυτά μόνο το amitrole, το pyridaben, το metribuzin και το pyriproxifen έχουν έγκριση από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης», σημειώνεται στην εργασία. Στα επιφανειακά νερά της Βόλβης εντοπίστηκαν 59 φυτοφάρμακα, στην Κερκίνη 25 και στη Δοϊράνη 33. Και στις τρεις λίμνες η συγκέντρωση των φυτοφαρμάκων που ανιχνεύτηκαν αυξάνεται την εαρινή περίοδο (Απρίλιο) και την καλοκαιρινή (Ιούνιο), δηλαδή τις περιόδους που γίνεται κυρίως χρήση.

Σε μεγαλύτερο ποσοστό ανιχνεύτηκαν ζιζανιοκτόνα, ακολουθούν τα μυκητοκτόνα και σε μικρότερο ποσοστό τα εντομοκτόνα• η εικόνα αυτή «αντανακλά» τη χρήση των αντίστοιχων σκευασμάτων στις καλλιέργειες (ρύζι, καλαμπόκι) που αναπτύσσονται κοντά στις τρεις λίμνες.

Τα σημεία δειγματοληψίας με αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων και στις τρεις λίμνες ήταν τα παρόχθια. Εξαίρεση αποτελεί η λίμνη Βόλβη, της οποίας το κεντρικό σημείο ήταν περισσότερο επιβαρημένο. Στα ιζήματα ανιχνεύτηκαν λιγότερα φυτοφάρμακα σε σχέση με τα επιφανειακά νερά, αλλά από τα 15 που καταγράφει η εργασία τα μισά διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν έγκριση.


Δεν είναι υπολείμματα
Ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ κ. Κων. Φυτιάνος αποκλείει πάντως το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπολείμματα φυτοφαρμάκων παρελθόντων ετών. Πρόκειται για πρόσφατες και συνεχείς χρήσεις καλλιεργητικών περιόδων που δεν διασπάστηκαν ακόμη, τονίζει ο καθηγητής, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Envilab (ΑΠΘ) όπου έγιναν οι αναλύσεις. «Είναι φυτοφάρμακα από παράνομες εισαγωγές, κυρίως από γειτονικές χώρες, όπου αυτές οι δραστικές ουσίες δεν έχουν απαγορευτεί».
Η φωτογραφία της ημέρας από τη NASA

Το τηλεσκόπιο της NASA, Hubble, απαθανάτισε τον «Γαλαξία ΑΤΙΑ». Ο NGC 2683 είναι ένας σπειροειδείς γαλαξίας, που θυμίζει ιπτάμενο δίσκο! Αυτός είναι ο λόγος που οι αστρονόμοι του απέδωσαν το όνομα αυτό.

Την ώρα που η πανοραμική θέα μας επιτρέπει να δούμε τη δομή του γαλαξία, μία πιο κοντινή «άποψη» δίνει την ευκαιρία στους αστρονόμους να τον παρατηρήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, εντοπίζοντας διάφορες «σειρές» σκόνης και «σπειροειδείς βραχίονες» που σχηματίζονται γύρω από τον «χρυσαφί» πυρήνα του πλανήτη.

Δείτε τη φωτογραφία:


ΚΑΠΕ: Διαγωνισμός φωτογραφίας «Εστιάστε στην Ενέργεια»


Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του έργου «10ACTION», διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας για μαθητές γυμνασίων και λυκείων της χώρας μας. Στόχος του έργου, που συντονίζει το πολυτεχνείο της Μαδρίτης (UPM), και συμμετέχουν οργανισμοί από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και έμμεσα των οικογενειών τους σχετικά με ενεργειακά - περιβαλλοντικά ζητήματα και η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς τους.
Θέμα του διαγωνισμού
Στο διαγωνισμό, οι μαθητές καλούνται να τραβήξουν φωτογραφίες που παρουσιάζουν ή αναδεικνύουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενέργειας γενικότερα, στη καθημερινότητα.
Το θέμα μπορεί να απεικονιστεί με πολλούς τρόπους, μπορείτε να βρείτε ενδεικτικές φωτογραφίες εδώ.
Βραβεία
Οι νικητές του διαγωνισμού θα μοιραστούν χρηματικά βραβεία των 3.000+ ευρώ. Οι τελικοί 3 νικητές θα κερδίσουν ένα ταξίδι στη Μαδρίτη μαζί με έναν κηδεμόνα.
Λήξη διαγωνισμού: 20 Μαΐου 2012
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα διοργανωθεί έκθεση στη χώρα μας όπου θα παρουσιαστούν όλα τα έργα των μαθητών. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, αλλά και για τον τρόπο που θα μας στείλετε τις φωτογραφίες σας φωτογραφίας μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.
Θεσσαλονίκη: ημερίδα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

 
Η ανάδειξη της συνεργασίας, η καλλιέργειας αξιών και η δημιουργία νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών της κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον, αποτελεί το βασικό στόχο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την διεκδίκηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας – Green Capital 2014, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, στις 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερίδα με θέμα «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μέσο βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης».
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και στο ευρύτερο κοινό.
«Η βελτίωση του Αστικού περιβάλλοντος εκτός από παρεμβάσεις, αναπλάσεις και έργα υποδομών προϋποθέτει και την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς των πολιτών προς μια συλλογική αντίληψη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της εκπαίδευσης κρίνεται καθοριστικός καθώς μπορεί και πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων Κωνσταντίνος Ζέρβας.